|

Courageous Call

😬📲🤙
You have to make the call you’re afraid to make.
//
你得去打那些你不敢打的电话。
Nǐ děi qù dǎ nàxiē nǐ bù gǎn dǎ di diànhuà.
//
Nhĩ đắc khứ đả na ta nhĩ bất cảm đả đích điện thoại.
//
Bạn phải thực hiện những cuộc gọi mà bạn không dám thực hiện.​​​

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *