|

Finding Home

🏠👣👩‍👧
Now I know that my safe haven is no longer my home, nor my parents, but a person who is used to being lonely and free. Girls grow up without a home.
//
现在我知道了,我的避风港再也不是家,也不是父母,而是一个人习惯了孤独自由,女孩子长大了是没家的。
Xiànzài wǒ zhīdàole, wǒ de bìfēnggǎng zài yě bùshì jiā, yě bùshì fùmǔ, ér shì yīgè rén xíguànle gūdú zìyóu, nǚ háizi zhǎng dàle shì méi jiā de.
//
Hiện tại ngã tri đạo liễu, ngã đích tị phong cảng tái dã bất thị gia, dã bất thị phụ mẫu, nhi thị nhất cá nhân tập quán liễu cô độc tự do, nữ hài tử trường đại liễu thị một gia đích.
//
Bây giờ tôi biết rằng nơi trú ẩn an toàn không còn là nhà, cũng không phải là cha mẹ, mà là một người quen với sự cô đơn và tự do, con gái lớn lên không có nhà.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *