|

Self Contentment

😌✨🏮
I still like myself alone, I’m not let down, not concerned, not moved, not disappointed. Happy Lantern Festival!
//
我还是喜欢我自己一个人,没辜负,没牵挂,没感动,也没失望。​​​元宵节快乐!
Wǒ háishì xǐhuān wǒ zìjǐ yīgè rén, méi gūfù, méi qiānguà, méi gǎndòng, yě méi shīwàng. ​​​Yuánxiāo jié kuàilè!
//
Ngã hoàn thị hỉ hoan ngã tự kỷ nhất cá nhân, một cô phụ, một khiên quải, một cảm động, dã một thất vọng. Nguyên tiêu tiết khoái nhạc!
//
Tôi vẫn thích một mình một người, không có cô phụ, không có lo lắng, không có cảm động, không có thất vọng. Tết nguyên tiêu vui vẻ!
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *