|

Autumn Delights

🍂🍲😋
In the late autumn season, there is nothing better than a steaming meal.
//
深秋时节,吃上一份热气腾腾的饭是再美好不过的事了。
Shēnqiū shíjié, chī shàng yī fèn rèqì téngténg de fàn shì zài měihǎo bùguò de shìle.
//
Thâm thu thì tiết, cật thượng nhất phân nhiệt khí đằng đằng đích phạn thị tái mỹ hảo bất quá đích sự liễu.
//
Trong tiết trời cuối thu, có một bữa ăn bốc khói nghi ngút thì còn gì tuyệt hơn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *