|

Accepting Outcomes

⏪🤔➡️
Actually, there is nothing to regret. Even if many things can be done over again in time, with the mind and experience at that time, we will still make the same choices and cannot avoid the same results.
//
其实没什么好后悔的。很多事就算时间能重来一遍,以当时的心智和阅历,还是会做同样的选择,避免不了同样的结果。
Qíshí méishénme hǎo hòuhuǐ de. Hěnduō shì jiùsuàn shíjiān néng chóng lái yībiàn, yǐ dāngshí de xīnzhì hé yuèlì, háishì huì zuò tóngyàng de xuǎnzé, bìmiǎn bu le tóngyàng de jiéguǒ.
//
Kỳ thực một thập yêu hảo hậu hối đích. Ngận đa sự tựu toán thì gian năng trọng lai nhất biến, dĩ đương thì đích tâm trí hòa duyệt lịch, hoàn thị hội tố đồng dạng đích tuyển trạch, tị miễn bất liễu đồng dạng đích kết quả.
//
Thực ra không có gì phải hối tiếc. Rất nhiều chuyện cho dù thời gian có thể làm lại một lần nữa, lấy tâm trí cùng kinh nghiệm lúc đó, chúng ta vẫn sẽ làm lựa chọn tương tự, không tránh khỏi kết quả tương tự.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *