|

Inner Cultivation

🌳🏠🔥
Self-cultivation is not for others to see and feel, but a gift for yourself. It’s like repairing a simple and lonely cabin. When it’s cold, you have to make your own fire. When it’s hot, you have to open the window to enjoy the cool air, have fresh food, and throw garbage out of the house in time.
//
修养不是给别人看,给别人感受的,是自己修来奉送给自己的,就像是修了一间质朴且孤独的小木屋,冷了你要自己生火,炎热时要开窗纳凉,要有新鲜的食物,垃圾要及时地丢出屋外。
Xiūyǎng bùshì gěi biérén kàn, gěi biérén gǎnshòu de, shì zìjǐ xiū lái fèngsòng jǐ zìjǐ de, jiù xiàng shì xiūle yī jiàn zhípú qiě gūdú de xiǎo mùwū, lěngle nǐ yào zìjǐ shēnghuǒ, yánrè shí yào kāi chuāng nàliáng, yào yǒu xīnxiān de shíwù, lèsè yào jíshí de diū chū wūwài.
//
Tu dưỡng bất thị cấp biệt nhân khán, cấp biệt nhân cảm thụ đích, thị tự kỷ tu lai phụng tống cấp tự kỷ đích, tựu tượng thị tu liễu nhất gian chất phác thả cô độc đích tiểu mộc ốc, lãnh liễu nhĩ yếu tự kỷ sinh hỏa, viêm nhiệt thì yếu khai song nạp lương, yếu hữu tân tiên đích thực vật, lạp ngập yếu cập thì địa đâu xuất ốc ngoại.
//
Tu dưỡng không phải cho người khác xem, cho người khác cảm thụ, là tự mình tu dâng tặng cho mình, giống như là xây dựng một gian nhà gỗ mộc mạc mà cô độc, lạnh thì phải tự mình đốt lửa, khi nóng bức phải mở cửa sổ hóng mát, phải có thức ăn mới mẻ, rác rưởi phải kịp thời vứt ra khỏi nhà.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *