|

Adult Decisions

🚸🧒🤔
Children make choices, adults certainly want them all.
//
小孩子才做选择,成年人当然是全都要。
Xiǎo háizi cái zuò xuǎnzé, chéngnián rén dāngrán shì quándōu yào.
//
Tiểu hài tử tài tố tuyển trạch, thành niên nhân đương nhiên thị toàn đô yếu.
//
Trẻ con mới lựa chọn, người lớn đương nhiên là tất cả đều muốn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *