| |

Explore Together

🌍🌟🗺️
For the rest of your life, let’s go and see this beautiful and fragile world. Whenever there is waiting, there is a departure.
//
有生之年,一起去看看这个美丽易碎的世界。凡有等待,就有启程。
Yǒushēngzhīnián, yīqǐ qù kàn kàn zhège měilì yì suì de shìjiè. Fán yǒu děngdài, jiù yǒu qǐchéng.
//
Hữu sinh chi niên, nhất khởi khứ khán khán giá cá mỹ lệ dịch toái đích thế giới. Phàm hữu đẳng đãi, tựu hữu khải trình.
//
Những năm còn sống, cùng đi xem thử thế giới đẹp đẽ dễ vỡ này. Hễ có chờ đợi, thì có lên đường.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *