| |

Life Art

💪📚🌟
There is no art in the world that is more difficult than life. Because of other arts or learning, there are teachers everywhere. Therefore, we must learn to be strong, hardworking, and uplifting in the adversity of life, and don’t bow to difficulties!
//
世界上没有比人生更艰难的艺术,因为其他的艺术或学问,到处都有老师。因此,我们要在人生的逆境中学会坚强,拼搏,向上的精神,不要向困难低头!
Shìjiè shàng méiyǒu bǐ rénshēng gèng jiānnán de yìshù, yīn wéi qítā de yìshù huò xuéwèn, dàochù dōu yǒu lǎoshī. Yīncǐ, wǒmen yào zài rénshēng de nìjìng zhōng xuéhuì jiānqiáng, pīnbó, xiàngshàng de jīngshén, bùyào xiàng kùnnán dītóu!
//
Một hữu bỉ chiếu phiến canh bất chân thực đích đông tây liễu: nhĩ dĩ vi vĩnh viễn ngưng cố liễu hạnh phúc đích thuấn gian, nhiên nhi sang tạo đích cận cận thị hoài cựu. Nhĩ án đổng phân môn, khả thị nhất miểu chung sơ, thuấn gian dĩ kinh tiêu thất.- kỷ nghiêu mỗ · mễ tác 《 cứu cứu ngã 》
//
Không có nghệ thuật nào trên thế giới khó khăn hơn cuộc sống. Vì nghệ thuật hay môn học khác, có giáo viên ở khắp mọi nơi. Do đó, chúng ta phải học cách trở nên mạnh mẽ, chăm chỉ và thăng tiến trong nghịch cảnh của cuộc sống và đừng khuất phục trước những khó khăn!

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *