|

Travel Dreams

🌍✈️
I want to go to the ends of the earth again.
//
又想去天涯海角。
Yòu xiǎng qù tiānyáhǎijiǎo.
//
Hựu tưởng khứ thiên nhai hải giác.
//
Lại muốn đi tận mường Tông Tênh trời vằn, mường Tông Lang trời trũng.

P.s.: Picture taken in Tianmen Mountain, Zhangjiajie, Hunan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *