|

Late Night Thoughts

🌙🚬🍷
What you do during the day is to survive. In the quiet of the night, a cigarette, a glass of wine, a movie — a bit of reverie, a bit of reminiscence, a few sighs — that’s life.
//
白天所为,皆是生存。 深夜静谧,一支烟,一杯酒,一部电影, 几分遐想,几分回味,几声叹息,方为生活。
Báitiān suǒ wéi, jiē shì shēngcún. Shēnyè jìngmì, yī zhī yān, yībēi jiǔ, yī bù diànyǐng, jǐ fēn xiáxiǎng, jǐ fēn huíwèi, jǐ shēng tànxí, fāng wéi shēnghuó.
//
Bạch thiên sở vi, giai thị sinh tồn. thâm dạ tĩnh mật, nhất chi yên, nhất bôi tửu, nhất bộ điện ảnh, kỷ phân hà tưởng, kỷ phân hồi vị, kỷ thanh thán tức, phương vi sinh hoạt.
//
Ban ngày làm việc, đều vì tồn tại. Nửa đêm tĩnh lặng, một điếu thuốc, một ly rượu, một bộ điện ảnh, vài phần bồi hồi, vài phần dư vị, vài tiếng thở dài, là vì cuộc sống.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *