|

Unexpected Arrival

🚂🏙️
It looks like the crazy train came into town, and dropped everyone off for me to deal with.
//
看起来疯狂的火车来到城里,把每个人都送走了,让我处理。
Kàn qǐlái fēngkuáng de huǒchē lái dào chéng lǐ, bǎ měi gèrén dōu sòng zǒule, ràng wǒ chǔlǐ.
//
Khán khởi lai phong cuồng đích hỏa xa lai đáo thành lý, bả mỗi cá nhân đô tống tẩu liễu, nhượng ngã xử lý.
//
Có vẻ như đoàn tàu điên rồ đã vào thị trấn, và thả mọi người xuống để tôi giải quyết.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *