|

Perception Problem

🤷‍♂️🧐
I don’t have an attitude problem. You have a perception problem.
//
我没有态度问题,你有一个感知问题。
Wǒ méiyǒu tàidù wèntí, nǐ yǒu yīgè gǎnzhī wèntí.
//
Ngã một hữu thái độ vấn đề, nhĩ hữu nhất cá cảm tri vấn đề.
//
Tôi không có vấn đề về thái độ, bạn có vấn đề về nhận thức.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *