|

Get Out Of The Way

🚷🔜🤚
Those who are not interested, please consciously get out of the way; those who are rare, please go away truthfully.
//
不识趣的请自觉让开,稀罕不起的请如实滚开。
Bù shíqù de qǐng zìjué ràng kāi, xīhan bù qǐ de qǐng rúshí gǔn kāi.
//
Bất thức thú đích thỉnh tự giác nhượng khai, hi hãn bất khởi đích thỉnh như thực cổn khai.
//
Không biết điều xin tự giác nhường đường, không đáng quý xin trung thực tự rời đi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *