Get Out Of The Way

Those who are not interested, please consciously get out of the way; those who are rare, please go away truthfully.
//
不识趣的请自觉让开,稀罕不起的请如实滚开。
Bù shíqù de qǐng zìjué ràng kāi, xīhan bù qǐ de qǐng rúshí gǔn kāi.
//
Bất thức thú đích thỉnh tự giác nhượng khai, hi hãn bất khởi đích thỉnh như thực cổn khai.
Những ai không có hứng thú xin hãy có ý thức tránh ra, còn những người hiếm hoi xin hãy thành thật cút đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *