| |

Carpe Diem

💭📖💪
The Tibetan people have a saying, “Who knows when death will come!” This aligns with what Tony said in “Green Book”: “Whatever you do, give it your all. When you work, work. When you laugh, laugh. When you eat, treat it like it’s your last meal.” It’s remarkably fitting.
//
藏族人常言:“谁知道啥时候死!”这跟《绿皮书》里托尼说的:“不管做什么,都要倾尽全力,工作就工作,笑就大笑,吃东西,就当是最后一顿吃。” 相当的契合。
Zàngzú rén chángyán: “Shéi zhīdào shà shíhòu sǐ!” Zhè gēn “lǜ pí shū” lǐ tuōní shuō de: “Bùguǎn zuò shénme, dōu yào qīng jìn quánlì, gōngzuò jiù gōngzuò, xiào jiù dà xiào, chī dōngxī, jiù dāng shì zuìhòu yī dùn chī.” Xiāngdāng de qìhé.
//
Tạng tộc nhân thường ngôn: “Thùy tri đạo xá thì hậu tử!” Giá cân 《 Lục bì thư 》 lý Thác Ni thuyết đích: “Bất quản tố thập yêu, đô yếu khuynh tận toàn lực, công tác tựu công tác, tiếu tựu đại tiếu, cật đông tây, tựu đương thị tối hậu nhất đốn cật.” Tương đương đích khế hợp.
//
Người dân tộc Tạng thường nói: “Ai biết khi nào sẽ chết!” Điều này giống như Tony nói trong Green Book: “Mặc kệ làm gì, đều dốc hết toàn lực. Công việc ra công việc, cười ắt cười to, ăn cái gì cũng coi như là bữa ăn cuối cùng.”

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *