|

This Is What People Often Call Introspection (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]
It is necessary to have enough life experience to help a person have the ability to think independently and truly have his own thoughts and concepts.

Being young means that most of the things in your brain are other people’s ideas and most of them are other people’s thoughts. Therefore, most of the time, young people just either suffer from other people’s ideas or take delight in other people’s thoughts.

The stupidest thing in a person’s life is that they never compare their own ideas with their own experiences. They don’t know how far their thoughts and ideas are from their true self.

This is what people often call introspection.

—————————–
Đây Là Điều Mà Mọi Người Thường Gọi Là Phản Tỉnh (Weibo)
Cần phải có đủ kinh nghiệm sống mới giúp một người có khả năng suy nghĩ độc lập và thực sự có những suy nghĩ, quan niệm của riêng mình.

Còn trẻ có nghĩa là hầu hết những thứ trong não bạn là ý tưởng của người khác và hầu hết chúng là suy nghĩ của người khác. Vì vậy, phần lớn thời gian, những người trẻ tuổi hoặc là chỉ chịu đựng ý tưởng của người khác hoặc là thích thú với suy nghĩ của người khác.

Điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời của một người là họ không bao giờ so sánh ý tưởng của mình với kinh nghiệm của chính mình. Họ không biết suy nghĩ và ý tưởng của họ khác xa con người thật của họ đến mức nào.

Đây là điều mà mọi người thường gọi là phản tỉnh.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *