|

Stubbornness

🧓🏻👵🏻👎🏻
People don’t become reasonable because they are older, they can only become unreasonable and stubborn because they are older.
//
人不会因为岁数大而变得讲道理,只能因为岁数大变得不讲道理还固执。
Rén bù huì yīnwèi suìshu dà ér biàn dé jiǎng dàolǐ, zhǐ néng yīnwèi suìshu dà biàn dé bù jiǎng dàolǐ hái gùzhí. ​​​​
​//
Nhân bất hội nhân vi tuế số đại nhi biến đắc giảng đạo lý, chích năng nhân vi tuế số đại biến đắc bất giảng đạo lý hoàn cố chấp. ​​​​
//
Con người không trở nên hợp lý vì tuổi tác, họ chỉ có thể trở nên vô lý và cứng đầu vì tuổi tác.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *