|

Dreams

🈳👁️‍🗨️💭
Could it be that one must be enlightened about worldly affairs, before the dream can take flight
Suddenly, everyone is gone. The building is empty.
//
莫非看透红尘才会让梦 起了风
霎那之间人去楼空
Mòfēi kàntòu hóngchén cái huì ràng mèng qǐle fēng
Shà nà zhī jiān rén qù lóu kōng
//
Mạc phi khán thấu hồng trần tài hội nhượng mộng khởi liễu phong
Siếp na chi gian nhân khứ lâu không
//
Liệu chăng nhìn thấu hồng trần mới khiến giấc mộng nổi gió
Chỉ trong chớp mắt, người đi nhà trống

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *