If you don't toughen up a bit, the world will be cruel to you. Summon the courage to bravely move forward. Moving forward only requires one reason, but there are countless reasons to retreat.
|

Brave Heart

💪🚀🌟
If you don’t toughen up a bit, the world will be cruel to you. Summon the courage to bravely move forward. Moving forward only requires one reason, but there are countless reasons to retreat.
//
你若不狠点,世界就会对你残忍。鼓起勇气勇敢前进。前进只需要一个理由,后退却有千百个理由。
Nǐ ruò bù hěn diǎn, shìjiè jiù huì duì nǐ cánrěn. Gǔ qǐ yǒngqì yǒnggǎn qiánjìn. Qiánjìn zhǐ xūyào yīgè lǐyóu, hòutuì què yǒu qiān bǎi gè lǐyóu.
//
Nhĩ nhược bất ngoan điểm, thế giới tựu hội đối nhĩ tàn nhẫn. Cổ khởi dũng khí dũng cảm tiền tiến. Tiền tiến chích nhu yếu nhất cá lý do, hậu thối khước hữu thiên bách cá lý do.
//
Nếu bạn không mạnh mẽ lên chút, thế giới sẽ trở nên tàn nhẫn với bạn. Hãy dũng cảm và tiến lên. Tiến lên chỉ cần một lý do, nhưng lùi lại có hàng nghìn lý do.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *