| |

Self Responsibility

🌟🌄
You, not any one else, are the only one who must be responsible. If you suffer, it is because of yourself, and if you feel happy, it is also because of yourself. You are your own hell, and you are your own paradise.
//
只有你自己一个人必须负责,没有其他人。如果你受苦,那是因为你自己的缘故,如果你觉得喜乐,那也是因为你自己的缘故。你是你自己的地狱,你也是你自己的天堂。
Zhǐyǒu nǐ zìjǐ yīgè rén bìxū fùzé, méiyǒu qítā rén. Rúguǒ nǐ shòukǔ, nà shì yīnwèi nǐ zìjǐ de yuángù, rúguǒ nǐ juédé xǐlè, nà yěshì yīnwèi nǐ zìjǐ de yuángù. Nǐ shì nǐ zìjǐ dì dìyù, nǐ yěshì nǐ zìjǐ de tiāntáng.
//
Chích hữu nhĩ tự kỷ nhất cá nhân tất tu phụ trách, một hữu kỳ tha nhân. như quả nhĩ thụ khổ, na thị nhân vi nhĩ tự kỷ đích duyên cố, như quả nhĩ giác đắc hỉ nhạc, na dã thị nhân vi nhĩ tự kỷ đích duyên cố. nhĩ thị nhĩ tự kỷ đích địa ngục, nhĩ dã thị nhĩ tự kỷ đích thiên đường.
//
Chỉ có bạn một mình một người tự chịu trách nhiệm, không có ai khác. Nếu bạn đau khổ, đó là do bạn. Nếu bạn cảm thấy hỉ lạc, đó cũng là do bạn. Bạn là địa ngục và cũng là thiên đàng của chính mình.

P.s.: Picture taken in Bangkok, Thailand in 2016.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *