|

Attention To Detail

👉🔍💪
You have to grind out the details when it’s easier to shrug them off.
//
你得死抠细节,虽然放过它们会更容易。
Nǐ děi sǐ kōu xìjié, suīrán fàngguò tāmen huì gèng róngyì.
//
Nhĩ đắc tử khu tế tiết, tuy nhiên phóng quá tha môn hội canh dung dịch.
//
Bạn phải nghiền ngẫm các chi tiết, mặc dù bỏ qua chúng sẽ dễ dàng hơn.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *