| |

Fleeting Encounters

🤝💖🌟
In the world there are many people that you probably don’t really like despite being friends for so long. But there are some people, you can keep in mind for a lifetime though it’s just a lukewarm relationship.
//
世界上有许多人,你一辈子都在交往,也许你一辈子也没真正喜欢。但有些人,也许只有半面之缘,你却能够在心里默念一辈子。
Shìjiè shàng yǒu xǔduō rén, nǐ yībèizi dōu zài jiāowǎng, yěxǔ nǐ yībèizi yě méi zhēnzhèng xǐhuān. Dàn yǒuxiē rén, yěxǔ zhǐyǒu bànmiàn zhī yuán, nǐ què nénggòu zài xīnlǐ mòniàn yībèizi.
//
Thế giới thượng hữu hứa đa nhân, nhĩ nhất bối tử đô tại giao vãng, dã hứa nhĩ nhất bối tử dã một chân chính hỉ hoan. đãn hữu ta nhân, dã hứa chích hữu bán diện chi duyên, nhĩ khước năng cú tại tâm lý mặc niệm nhất bối tử.
//
Trên thế giới có nhiều người bạn đã kết giao cả đời, có lẽ bạn vẫn không thực sự thích. Nhưng có vài người, có lẽ chỉ là mối quan hệ hờ hững, bạn lại có thể mặc niệm trong lòng cả đời.

P.s.: Picture taken in Siem Reap, Cambodia in 2011.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *