|

Teamwork

🤝🧠
EQ is often more important than IQ. In the workplace, solo heroes are not as welcome as team players who can collaborate effectively with others.
//
EQ比IQ重要,职场上并不欢迎单打独斗的英雄,而是能与人团队合作的人才。
EQ bǐ IQ zhòngyào, zhíchǎng shàng bìng bù huānyíng dāndǎ dú dòu de yīngxióng, ér shì néng yǔ rén tuánduì hézuò de réncái.
//
EQ bỉ IQ trọng yếu, chức tràng thượng tịnh bất hoan nghênh đan đả độc đấu đích anh hùng, nhi thị năng dữ nhân đoàn đội hợp tác đích nhân tài.
//
EQ quan trọng hơn IQ, nơi làm việc không hoan nghênh những anh hùng đơn đả độc đấu, mà là những người có thể làm việc theo nhóm.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *