The Real Bottom Line (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]
The “bottom line” that you can talk about is never the bottom line.
The real bottom line is invisible and unclear. It can only be when it is really touched, it bounces strongly and has no regrets.
The real bottom line is the line corresponding to the pursuit of life. When the pursuit of life is unclear, the bottom line of being a human is also unclear.
In fact, the so-called bottom line that people often hang on their mouths is rather their own emotional fluctuation line.
—————————–
Điểm Mấu Chốt Thật Sự (Weibo)
“Điểm mấu chốt” mà người ta có thể nói ngoài miệng cho tới bây giờ đều không phải là điểm mấu chốt.
Điểm mấu chốt thực sự không nhìn thấy và không rõ ràng. Chỉ đến thời điểm người ta thực sự chạm vào, nó mới bật dậy mạnh mẽ và không oán không hối.
Điểm mấu chốt thực sự là một đường đối ứng với mưu cầu của cuộc sống. Khi mưu cầu của cuộc sống không rõ ràng, điểm mấu chốt của việc làm người cũng không rõ ràng.
Trên thực tế, cái gọi là điểm mấu chốt mà mọi người thường treo ngoài miệng thực ra chỉ là dòng dao động cảm xúc của chính họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *