|

Mutual Effort

💑⏳💔
Actually, I believe that every relationship requires both people to work together. Any one-sided effort will naturally erode the love over time.
//
其实我是觉得每一段恋情都是需要两个人彼此一起去经营的,任何一方单方面的付出。时间久了,自然而然也就消磨了爱意。​
Qíshí wǒ shì juédé měi yīduàn liànqíng dōu shì xūyào liǎng gèrén bǐcǐ yīqǐ qù jīngyíng de, rènhé yīfāng dān fāngmiàn de fùchū. Shíjiān jiǔle, zìrán’érrán yě jiù xiāomóle ài yì.
//
Kỳ thực ngã thị giác đắc mỗi nhất đoạn luyến tình đô thị nhu yếu lưỡng cá nhân bỉ thử nhất khởi khứ kinh doanh đích, nhậm hà nhất phương đan phương diện đích phó xuất. Thì gian cửu liễu, tự nhiên nhi nhiên dã tựu tiêu ma liễu ái ý.
//
Thực ra, tôi cảm thấy mỗi mối quan hệ đều cần hai người cùng chăm sóc và xây dựng. Bất kỳ sự hy sinh đơn phương nào cũng sẽ mài mòn tình yêu theo thời gian.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *