|

Resource Management

🤷‍♂️💭🤔
If you don’t have enough information to make a statistically defensible decision, merely choose. At the end of the day, you’ll have more resources remaining for the decisions that matter.
//
如果你没有足够的信息来做出统计上可辩护的决定,只需选择即可,在一天结束时,你将有更多的资源用于重要的决策。
Rúguǒ nǐ méiyǒu zúgòu de xìnxī lái zuò chū tǒngjì shàng kě biànhù de juédìng, zhǐ xū xuǎnzé jí kě, zài yītiān jiéshù shí, nǐ jiāng yǒu gèng duō de zīyuán yòng yú zhòngyào de juécè.
//
Như quả nhĩ một hữu túc cú đích tín tức lai tố xuất thống kế thượng khả biện hộ đích quyết định, chích nhu tuyển trạch tức khả, tại nhất thiên kết thúc thì, nhĩ tương hữu canh đa đích tư nguyên dụng vu trọng yếu đích quyết sách.
//
Nếu bạn không có đủ thông tin để đưa ra quyết định có thể bảo vệ được về mặt thống kê, chỉ cần chọn. Vào cuối ngày, bạn sẽ có nhiều tài nguyên hơn cho những quyết định quan trọng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *