|

Finding Peace

🌾🍃🌍 #DifferentLifestyles #FindingPeace #EmbracingQuietness
Some rode green cows and walked freely, flowing away; that was Laozi. Some gave up their high-ranking officials, preferring to watch fish swaying and tortoises wagging their tails at the water’s edge; that was Zhuangzi. Some people gave up their idleness in the world, picked chrysanthemums, and enjoyed the scenery leisurely; that was Tao Yuanming. Some thought that the world was getting noisier and liked to live a quiet life; that was Zhou Guoping… Are noise and silence necessarily natural enemies?
//
有人骑一头青牛自在而行,飘逸而去,那是老子;有人放弃高官厚禄,宁愿在水边欣赏游鱼摇曳,乌龟摆尾,那是庄子;有人放弃人世闲职,采菊东篱,悠然赏景,那是陶渊明;有人觉得世界越来越喧嚣,而他喜欢过安静的日子,那是周国平……难道喧嚣与安静必定是一对天生的仇敌?
Yǒurén qí yītóu qīng niú zìzài ér xíng, piāoyì ér qù, nà shì lǎozi; yǒurén fàngqì gāoguān hòu lù, nìngyuàn zài shuǐ biān xīnshǎng yóu yú yáoyè, wūguī bǎi wěi, nà shì zhuāngzi; yǒurén fàngqì rénshì xiánzhí, cǎi jú dōng lí, yōurán shǎng jǐng, nà shì táoyuānmíng; yǒurén juédé shìjiè yuè lái yuè xuānxiāo, ér tā xǐhuānguò ānjìng de rìzi, nà shì zhōuguópíng……nándào xuānxiāo yǔ ānjìng bìdìng shì yī duì tiānshēng de chóudí?
//
Hữu nhân kỵ nhất đầu thanh ngưu tự tại nhi hành, phiêu dật nhi khứ, na thị Lão Tử; hữu nhân phóng khí cao quan hậu lộc, ninh nguyện tại thủy biên hân thưởng du ngư dao duệ, ô quy bãi vĩ, na thị Trang Tử; hữu nhân phóng khí nhân thế nhàn chức, thải cúc đông ly, du nhiên thưởng cảnh, na thị Đào Uyên Minh; hữu nhân giác đắc thế giới việt lai việt huyên hiêu, nhi tha hỉ hoan quá an tĩnh đích nhật tử, na thị Chu Quốc Bình…… Nan đạo huyên hiêu dữ an tĩnh tất định thị nhất đối thiên sinh đích cừu địch?
//
Có người cỡi lục ngưu, ung dung tự tại, ra đi thanh nhàn, đó là Lão Tử. Có người từ bỏ chức cao, bổng lộc, thà vui cá bơi, rùa vẫy đuôi bên nước, đó là Trang Tử. Có người từ chối chức quan nhàn tản, hái cúc ở hàng rào phía đông, nhàn nhã thưởng ngoạn phong cảnh, đó là Đào Uyên Minh. Có người cảm thấy thế giới càng ngày càng ồn ào, nhưng lại thích sống yên tĩnh, đó là Chu Quốc Bình… Có nhất thiết ồn ào cùng yên lặng là kẻ thù của nhau hay không?

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *