|

Complex Emotions

🌺🌶️🍋
A so-called life consists of endless lies, impenetrable hearts, lingering worries, endless ups and downs. ​ ​​​​
//
所谓人生就是听不完的谎言,看不透的人心,放不下的牵挂,经历不完的酸甜苦辣。 ​
​​​​Suǒwèi rénshēng jiùshì tīng bù wán de huǎngyán, kàn bù tòu de rénxīn, fàng bùxià de qiānguà, jīnglì bù wán de suāntiánkǔlà. ​ ​​​​
//
Sở vị nhân sinh tựu thị thính bất hoàn đích hoang ngôn, khán bất thấu đích nhân tâm, phóng bất hạ đích khiên quải, kinh lịch bất hoàn đích toan điềm khổ lạt. ​ ​​​​
//
Cái gọi là cuộc sống là nghe không hết lời nói dối, nhìn không thấu được nhân tâm, không bỏ xuống được ưu tư, trải qua không hết ngọt bùi cay đắng.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *