|

Foodie Bliss

🍽️😊
60% of happiness in life is based on good food. Another 40% are set up on people who eat together.
//
生活里的开心,60%建立在美食上,还有40%建立,在一起吃饭的人上。
Shēnghuó lǐ de kāixīn, 60% jiànlì zài měishí shàng, hái yǒu 40% jiànlì, zài yīqǐ chīfàn de rén shàng. ​ ​​​​​​​​ ​ ​​​​
//
Sinh hoạt lý đích khai tâm, 60% kiến lập tại mỹ thực thượng, hoàn hữu 40% kiến lập, tại nhất khởi cật phạn đích nhân thượng. ​ ​​​​
//
60% hạnh phúc trong cuộc sống là nhờ vào thức ăn, 40% còn lại là nhờ vào những người ăn cùng nhau.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *