| |

Neither Find Nor Escape

🌳🕰️🔍
As children, we hid from friends, seeking each other in the bushes. Growing up, we search for jobs and futures, hiding from sadness and troubles. Time is the only thing we can neither find nor escape. Later, we don’t know what else we’ll need to hide from, but the path back to those old days is certainly something everyone wants to return to.
//
小时候躲着朋友躲着朋友,在树丛里互相寻找。长大了,去找工作找未来,躲着悲伤躲着不妥的事情。找不到和躲不掉的只有时间。后来不知道还要躲什么,但往日的归途肯定是每个人都想再回来的。
Xiǎoshíhòu duǒzhe péngyǒu duǒzhe péngyǒu, zài shùcóng lǐ hùxiāng xúnzhǎo. Zhǎng dàle, qù zhǎo gōngzuò zhǎo wèilái, duǒzhe bēishāng duǒzhe bù tuǒ de shìqíng. Zhǎo bù dào hé duǒ bù diào de zhǐyǒu shíjiān. Hòulái bu zhīdào huán yào duǒ shénme, dàn wǎngrì de guītú kěndìng shì měi gèrén dōu xiǎng zài huílái de.
//
Tiểu thì hậu đóa trứ bằng hữu đóa trứ bằng hữu, tại thụ tùng lý hỗ tương tầm hoa. Trường đại liễu, khứ hoa công tác hoa vị lai, đóa trứ bi thương đóa trứ bất thỏa đích sự tình. Hoa bất đáo hòa đóa bất điệu đích chích hữu thì gian. Hậu lai bất tri đạo hoàn yếu đóa thập yêu, đãn vãng nhật đích quy đồ khẳng định thị mỗi cá nhân đô tưởng tái hồi lai đích.
//
Ngày bé thì trốn bạn trốn bè, tìm nhau sau gốc cây, bụi cỏ. Lớn lên, đi tìm công việc tìm tương lai, trốn nỗi buồn trốn những điều không ổn. Duy nhất chỉ có thời gian là tìm không được, trốn không xong. Rồi sau này không biết còn phải trốn gì không, nhưng lối về những ngày cũ chắc chắn là thứ ai cũng muốn tìm về.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *