|

Go All Out, But It’s Not Enough

👀
If you go all out, but it’s not enough, you may have given it to the wrong person.
//
如果你全力以赴,但还不够,你可能把它给了错误的人。
Rúguǒ nǐ quánlì yǐ fù, dàn hái bùgòu, nǐ kěnéng bǎ tā gěile cuòwù de rén.
//
Như quả nhĩ toàn lực dĩ phó, đãn hoàn bất cú, nhĩ khả năng bả tha cấp liễu thác ngộ đích nhân.
//
Nếu bạn cống hiến hết mình mà vẫn không đủ, rất có thể bạn đang trao nhầm người.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *