|

Parental Love

[Ngày Của Cha – 父亲节快乐 – Happy Father’s Day]
👨‍👩‍👧‍👦🙏❤️
The greatest upbringing in a person’s life is to forgive the imperfections of their parents.
//
一个人一生中最大的教养,就是原谅父母的不完美。
Yīgè rén yīshēng zhōng zuìdà de jiàoyǎng, jiùshì yuánliàng fùmǔ de bù wánměi.
//
Nhất cá nhân nhất sinh trung tối đại đích giáo dưỡng, tựu thị nguyên lượng phụ mẫu đích bất hoàn mỹ.
//
Sự nuôi dạy lớn nhất trong cuộc đời của một người là tha thứ cho sự không hoàn hảo của cha mẹ mình.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *