I’m Still Trying

I’m still trying, I hope you don’t give up.
//
我依然在努力,希望你也不要放弃。 ​​​​
Wǒ yīrán zài nǔlì, xīwàng nǐ yě bùyào fàngqì. ​​​​
//
Ngã y nhiên tại nỗ lực, hi vọng nhĩ dã bất yếu phóng khí. ​​​​
//
Tôi vẫn đang cố gắng, hy vọng bạn đừng bỏ cuộc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *