|

Compatibility

💑💬
A successful relationship doesn’t necessarily hinge on a specific personality type. The key is whether the person appreciates who you are. If they like your personality, being assertive is fine; if not, being gentle won’t make a difference.
//
好的恋爱和怎样的性格没有太大直接关系吧,关键还是要看对方是不是对的人,他喜欢你的性格,强势也没有错,不喜欢,你再温柔也没用。
Hǎo de liàn’ài hé zěnyàng dì xìnggé méiyǒu tài dà zhíjiē guānxì ba, guānjiàn háishì yào kàn duìfāng shì bùshì duì de rén, tā xǐhuān nǐ dì xìnggé, qiángshì yě méiyǒu cuò, bù xǐhuān, nǐ zài wēnróu yě méi yòng.
//
Hảo đích luyến ái hòa chẩm dạng đích tính cách một hữu thái đại trực tiếp quan hệ ba, quan kiện hoàn thị yếu khán đối phương thị bất thị đối đích nhân, tha hỉ hoan nhĩ đích tính cách, cường thế dã một hữu thác, bất hỉ hoan, nhĩ tái ôn nhu dã một dụng.
//
Tình yêu tốt không liên quan trực tiếp đến tính cách như thế nào, mấu chốt là xem đối phương có đúng người hay không, anh ấy thích tính cách của bạn, mạnh mẽ cũng không sai, không thích thì bạn có ôn nhu đến đâu cũng vô dụng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *