|

Delivery Life

🎁📦😅 #ValentinesDay #UnexpectedGifts #DeliveryLife
My room is full of Valentine’s Day gifts, I’m not tall rich and handsome, I’m just a lazy delivery man.
//
我房间里堆满了情人节礼物,我不是高富帅,我只是个懒惰的快递员。
Wǒ fángjiān lǐ duī mǎnle qíngrén jié lǐwù, wǒ bùshì gāofù shuài, wǒ zhǐshì gè lǎnduò de kuàidì yuán.
//
Ngã phòng gian lý đôi mãn liễu tình nhân tiết lễ vật, ngã bất thị cao phú soái, ngã chích thị cá lại nọa đích khoái đệ viên.
//
Nhà tôi đầy ắp những món quà ngày lễ tình nhân, tôi không giàu có và đẹp trai, tôi chỉ là một người giao hàng lười biếng.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *