|

Stability First

💖🔄
My current state is that if I have energy and emotions to spare, I prefer to invest them in existing, stable relationships rather than risk establishing new ones only to have my sincerity wasted.
//
现在的状态是,如果我有富余的精力和情感,更愿意放在已有的稳定的关系上,而不是冒着真心被浪费的风险去建立新的关系。 ​​​
Xiànzài de zhuàngtài shì, rúguǒ wǒ yǒu fùyú de jīnglì hé qínggǎn, gèng yuànyì fàng zài yǐ yǒu de wěndìng de guānxì shàng, ér bùshì màozhe zhēnxīn bèi làngfèi de fēngxiǎn qù jiànlì xīn de guānxì. ​​​
//
Hiện tại đích trạng thái thị, như quả ngã hữu phú dư đích tinh lực hòa tình cảm, canh nguyện ý phóng tại dĩ hữu đích ổn định đích quan hệ thượng, nhi bất thị mạo trứ chân tâm bị lãng phí đích phong hiểm khứ kiến lập tân đích quan hệ. ​
//
Hiện tại tôi thấy nếu có năng lượng và tâm trạng dư dả, tôi sẽ chọn đầu tư vào những mối quan hệ đã có và ổn định, thay vì mạo hiểm xây dựng mối quan hệ mới mà có nguy cơ đổ bể một cách không đáng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *