True happiness is nurturing your own heart, not seeking approval from others' eyes.
|

Inner Joy

👩🌟💖
True happiness is nurturing your own heart, not seeking approval from others’ eyes.
//
幸福是养自己的心 而不是别人的眼​​​。
Xìngfú shì yǎng zìjǐ de xīn ér bùshì biérén de yǎn​​​.
//
Hạnh phúc thị dưỡng tự kỷ đích tâm nhi bất thị biệt nhân đích nhãn.
//
Hạnh phúc là nuôi dưỡng trái tim của mình chứ không phải đôi mắt của người khác.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *