|

Clear Communication

💖🗣️
If you really like him/her, you must express it clearly, and don’t let a good feeling be lost in uncertainty. Love is like this, so is friendship.
//
若真心喜欢,就要明确表达,不要让一份美好的情感败在一份不确定里。爱情如此,友情也如此。
Ruò zhēnxīn xǐhuān, jiù yào míngquè biǎodá, bùyào ràng yī fèn měihǎo de qínggǎn bài zài yī fèn bù quèdìng lǐ. Àiqíng rúcǐ, yǒuqíng yě rúcǐ.
//
Nhược chân tâm hỉ hoan, tựu yếu minh xác biểu đạt, bất yếu nhượng nhất phân mỹ hảo đích tình cảm bại tại nhất phân bất xác định lý. Ái tình như thử, hữu tình dã như thử.
//
Thật sự thích thì phải bày tỏ rõ ràng, đừng để thứ tình cảm đẹp đẽ vụt mất trong bấp bênh. Tình yêu là vậy, tình bạn cũng vậy.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *