|

Celebrate Life

🌕🥂❤️
Life must be full of joy; don’t let the golden bottle face the moon in the sky. Don’t complain to the moon today; I want to be brighter than it.
//
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月,今日不和月亮诉心肠,我要比它更皎洁明亮。
Rénshēng déyì xū jìn huān, mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè, jīnrì bù hé yuèliàng sù xīncháng, wǒ yào bǐ tā gèng jiǎojié míngliàng.
//
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt, kim nhật bất hòa nguyệt lượng tố tâm tràng, ngã yếu bỉ tha canh hiểu khiết minh lượng.
//
Đời khi đắc ý hãy nên vui, chớ để chén vàng trơ trước nguyệt. Hôm nay đừng so với trăng, ta phải sạch sẽ sáng sủa hơn nó.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *