Phrase Of The Day: Rat Race

Định nghĩa:
In Cambridge dictionary: a way of life in modern society, in which people compete with each other for power and money.
//
Trong từ điển Cambridge: một lối sống trong xã hội hiện đại, trong đó mọi người cạnh tranh với nhau về quyền lực và tiền bạc.

Ví dụ:
1.
He decided to get out of the rat race, and went to work on a farm.
//
Anh quyết định thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn lối sống xã hội hiện đại và đến làm việc trong một trang trại.

2.
So why do you want to be your own boss? If you think it’ll allow you to escape the rat race – it won’t.
//
Vậy tại sao bạn lại muốn trở thành ông chủ của chính mình? Nếu bạn nghĩ rằng nó sẽ cho phép bạn thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn lối sống xã hội hiện đại – thì không.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *