|

One Sided Love

🚶‍♀️💔
Walking towards his direction, I kept going and going, only to find myself standing behind him in the end. There was no longer a place for me by his side.
//
奔着他的方向一直走一直走,到最后还是站在他身后,他的身旁早就没有位置了。
Bēnzhe tā de fāngxiàng yīzhí zǒu yīzhí zǒu, dào zuìhòu háishì zhàn zài tā shēnhòu, tā de shēn páng zǎo jiù méiyǒu wèizhìle.
//
Tiến về phía hướng của anh ta, đi mãi, cuối cùng vẫn đứng phía sau anh ta, bởi bên cạnh anh ta đã không còn chỗ cho tôi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *