|

Perception Of Love

💭❤️
The so-called unforgettable
In your own eyes, it is love
In the eyes of the other party, it is annoying
In the eyes of others, it is cheap.
//
所谓的念念不忘
在自己眼里,是爱
在对方眼里,是烦
而在别人眼里,是贱。
Suǒwèi de niànniànbùwàng
Zài zìjǐ yǎn lǐ, shì ài
Zài duìfāng yǎn lǐ, shì fán
Ér zài biérén yǎn lǐ, shì jiàn.
//
Sở vị đích niệm niệm bất vong
Tại tự kỷ nhãn lý, thị ái
Tại đối phương nhãn lý, thị phiền
Nhi tại biệt nhân nhãn lý, thị tiện.
//
Cái gọi là nhớ mãi không quên
Ở trong mắt mình, là yêu
Tại trong mắt đối phương, là phiền
Mà trong mắt người khác, là tiện.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *