|

Changing Priorities

🍭📝🤩
When I was a child, I felt that I was satisfied with a lollipop. When I grew up, I felt that the day was bright when I got full marks in the exam. When I was older, I felt that it was the whole world to have a good time with someone I liked. Later, it became hard to be happy, my desire grew stronger and stronger, and my life became more and more difficult. Looking back, we can already afford many lollipops, but lollipops are no longer a reason for us to be happy.
//
小时候觉得只要有一根棒棒糖就满足了,长大一点觉得考试考到满分天就亮了,再大些觉得能跟喜欢的人一起吹吹风就是整个世界了。再后来,就变的很难高兴起来了,愿望越来越大,日子也越来越难过。回头想想,已经买得起很多棒棒糖了,但棒棒糖再也不是我们高兴的理由了。
Xiǎoshíhòu juédé zhǐyào yǒuyī gēn bàng bàng táng jiù mǎnzúle, zhǎng dà yīdiǎn juédé kǎoshì kǎo dào mǎnfēn tiān jiù liàngle, zài dà xiē juédé néng gēn xǐhuān de rén yīqǐ chuī chuīfēng jiùshì zhěnggè shìjièle. Zài hòulái, jiù biàn de hěn nán gāo xīng qǐláile, yuànwàng yuè lái yuè dà, rìzi yě yuè lái yuè nánguò. Huítóu xiǎng xiǎng, yǐjīng mǎi dé qǐ hěnduō bàng bàng tángle, dàn bàng bàng táng zài yě bùshì wǒmen gāoxìng de lǐyóule.
//
Tiểu thì hậu giác đắc chích yếu hữu nhất căn bổng bổng đường tựu mãn túc liễu, trường đại nhất điểm giác đắc khảo thí khảo đáo mãn phân thiên tựu lượng liễu, tái đại ta giác đắc năng cân hỉ hoan đích nhân nhất khởi xuy xuy phong tựu thị chỉnh cá thế giới liễu. Tái hậu lai, tựu biến đích ngận nan cao hưng khởi lai liễu, nguyện vọng việt lai việt đại, nhật tử dã việt lai việt nan quá. Hồi đầu tưởng tưởng, dĩ kinh mãi đắc khởi ngận đa bổng bổng đường liễu, đãn bổng bổng đường tái dã bất thị ngã môn cao hưng đích lý do liễu.
//
Lúc nhỏ cảm thấy chỉ cần có một que kẹo thì đã hạnh phúc lắm rồi, lớn lên một chút cảm thấy chỉ cần làm bài kiểm tra đạt thành tích tốt có nghĩa là mọi thứ đều tốt, lớn hơn một chút cảm thấy chỉ cần có thể ở bên cạnh người mình thích đã rất vui rồi. Sau này thay đổi lại cảm thấy bản thân rất khó hài lòng với chuyện gì, ước vọng càng ngày càng lớn, mỗi ngày càng lúc càng khó qua. Ngẫm lại, bây giờ đã có thể mua được rất nhiều que kẹo nhưng những que kẹo ấy lại không phải là lý do để khiến bản thân vui vẻ như trước nữa.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *