Living in this world, you need three parts warmth, two parts indifference, four parts nonchalance, and the final part, follow your heart.
|

Follow Your Heart

🌟🌀❤️
Living in this world, you need three parts warmth, two parts indifference, four parts nonchalance, and the final part, follow your heart.
//
活在人间,要有三分温暖,两分凉薄,四分漫不经心,最后一分,随心所欲。
Huó zài rénjiān, yào yǒusān fēn wēnnuǎn, liǎng fēn liáng báo, sì fēn mànbùjīngxīn, zuìhòu yī fēn, suíxīnsuǒyù.
//
Hoạt tại nhân gian, yếu hữu tam phân ôn noãn, lưỡng phân lương bạc, tứ phân mạn bất kinh tâm, tối hậu nhất phân, tùy tâm sở dục.
//
Sống ở trên đời, cần có ba phần ấm áp, hai phần lạnh lùng, bốn phần thờ ơ, và phần cuối cùng, tùy tâm sở dục.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *