|

Budgeting Reality

💼💰😓 #WorkLife #FinancialStruggle #BudgetingReality
We work to get paid to pay everyone else, and it always seems like there’s always more month than money.
//
我们工作是为了赚钱来支付其他人,似乎月总是比钱多。
Wǒmen gōngzuò shì wèile zhuànqián lái zhīfù qítā rén, sìhū yuè zǒng shì bǐ qián duō.
//
Ngã môn công tác thị vi liễu trám tiền lai chi phó kỳ tha nhân, tự hồ nguyệt tổng thị bỉ tiền đa.
//
Chúng ta làm việc để kiếm tiền trả cho người khác, và có vẻ như số tháng luôn nhiều hơn số tiền.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *