|

No Shovel

👷⛏️😄
You may be a really good person deep down inside, but I don’t carry around a shovel.
//
你可能在内心深处是一个非常好的人,但我不会随身携带铲子。
Nǐ kěnéng zài nèixīn shēn chù shì yīgè fēicháng hǎo de rén, dàn wǒ bù huì suíshēn xiédài chǎnzi.
//
Nhĩ khả năng tại nội tâm thâm xử thị nhất cá phi thường hảo đích nhân, đãn ngã bất hội tùy thân huề đái sạn tử.
//
Bạn có thể là một người thực sự tốt trong thâm tâm, nhưng tôi sẽ không mang theo một cái xẻng bên mình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *