|

Awakening

🌄
Real awakening requires real experience.
//
真正的醒悟,是需要实实在在的经历的。
Zhēnzhèng de xǐngwù, shì xūyào shí shízài zài de jīnglì de.
//
Chân chính đích tỉnh ngộ, thị nhu yếu thực thực tại tại đích kinh lịch đích.
//
Tỉnh thức thực sự cần trải nghiệm thực tế.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *