|

Keep It Real

📱😄
Don’t assume someone likes you just because you’ve chatted for a few days. Remember, this is the internet, and everyone just happens to be bored.
//
不要随随便便聊了几天就觉得对方对你有好感了,拜托,这是互联网,大家都只是刚好无聊而已。
Bùyào suí suí pián pián liáole jǐ tiān jiù juédé duìfāng duì nǐ yǒu hǎogǎnle, bàituō, zhè shì hùliánwǎng, dàjiā dōu zhǐshì gānghǎo wúliáo éryǐ.
//
Bất yếu tùy tùy tiện tiện liêu liễu kỷ thiên tựu giác đắc đối phương đối nhĩ hữu hảo cảm liễu, bái thác, giá thị hỗ liên võng, đại gia đô chích thị cương hảo vô liêu nhi dĩ.
//
Đừng chỉ tán gẫu vài ngày liền cảm thấy đối phương có tình cảm với mình, làm ơn, đây là Internet, mọi người chỉ vừa hay thấy nhàm chán mà thôi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *