|

Embrace Change

🌍🚶‍♂️
When you hesitate, the world seems vast; but when you take that brave first step, the world becomes small. When you become the person you love, who would question the validity of your choices? You have become a better version of yourself and will surely meet better people. You attract what you are.
//
当你在犹豫的时候,这个世界就很大;当你勇敢踏出第一步的时候,这个世界就很小。等到有一天你变成了你喜欢的自己的时候,谁还会质疑你的选择不靠谱呢?你已经变成更好的你了,一定会遇到更好的人的。你是谁,就会遇到谁。
Dāng nǐ zài yóuyù de shíhòu, zhège shìjiè jiù hěn dà; dāng nǐ yǒnggǎn tà chū dì yī bù de shíhòu, zhège shìjiè jiù hěn xiǎo. Děngdào yǒu yītiān nǐ biàn chéngle nǐ xǐhuān de zìjǐ de shíhòu, shéi hái huì zhíyí nǐ de xuǎn zhái bu kào pǔ ne? Nǐ yǐjīng biàn chéng gèng hǎo de nǐle, yīdìng huì yù dào gèng hǎo de rén de. Nǐ shì shéi, jiù huì yù dào shéi.
//
Đương nhĩ tại do dự đích thì hậu, giá cá thế giới tựu ngận đại; đương nhĩ dũng cảm đạp xuất đệ nhất bộ đích thì hậu, giá cá thế giới tựu ngận tiểu. Đẳng đáo hữu nhất thiên nhĩ biến thành liễu nhĩ hỉ hoan đích tự kỷ đích thì hậu, thùy hoàn hội chất nghi nhĩ đích tuyển trạch bất kháo phổ ni? Nhĩ dĩ kinh biến thành canh hảo đích nhĩ liễu, nhất định hội ngộ đáo canh hảo đích nhân đích. Nhĩ thị thùy, tựu hội ngộ đáo thùy.
//
Khi bạn do dự, thế giới rộng lớn; khi bạn dũng cảm bước đi đầu tiên, thế giới sẽ nhỏ lại. Khi một ngày bạn trở thành con người bạn thích, ai sẽ đặt câu hỏi về sự không đáng tin cậy trong lựa chọn của bạn? Bạn đã trở thành một người tốt hơn, và bạn sẽ gặp những người tốt hơn. Bạn là ai, bạn sẽ gặp ai. – Lư Tư Hạo

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *