| |

Integrity

💬🤝👍
Now I only like things that respond and those who keep their word.
//
现在只喜欢有回应的事和说话算话的人。
Xiànzài zhǐ xǐhuān yǒu huíyīng de shì hé shuōhuà suàn huà de rén.
//
Hiện tại chích hỉ hoan hữu hồi ứng đích sự hòa thuyết thoại toán thoại đích nhân.
//
Bây giờ tôi chỉ thích những điều có hồi đáp và những người nói lời giữ lời.

P.s.: Picture taken in Hahndorf, Adelaide, South Australia, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *